แคปเปญ “2 Years Special Warranty By CSC” 

การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน และประกันจอแตก 6 เดือน

 1. ประกันตัวเครื่อง 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขตามที่เจ้าของ Brand ที่ลูกค้าเลือกซื้อเป็นผู้กำหนด ในการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ ตก หล่น ตกน้ำ หรืออุบัติเหตุ*
 2. ประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 30 วัน จากการใช้งานตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขตามที่เจ้าของ Brand ที่ลูกค้าเลือกซื้อเป็นผู้กำหนด *
 3. ประกันจอแตก 6 เดือน ประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหล่นหน้าจอแตก*

หมายเหตุ : แต่ละการรับประกัน เป็นไปตามที่เงื่อนไขของแบรนด์และบริษัท CSC กำหนด

การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน

สิ้นสุดการรับประกัน

 1. ครบอายุการรับประกัน
 2. การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆโดยไม่ผ่าน บ.ซีเอสซี (CSC) เช่น ร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)
 3. อาการเสียอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

ขั้นตอนการเคลม

ขั้นตอนที่ 1    นำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ.ซีเอสซีCSC)หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  Tel. 02-6339300-4 (จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ต้องการเคลม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เคลม
 • ใบเสร็จรับเงินออกโดย บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขั้นตอนที่ 2    ลูกค้าส่งเครื่องเคลม ณ สาขา บ.ซีเอสซี(CSC)ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารการเคลม

ขั้นตอนที่ 3    กรณีมีค่าซ่อมเพิ่มนอกเหนือการรับประกันลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมก่อนโดยลูกค้าสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัท เลขที่โดยลูกค้าส่งใบ Pay-In Slip ทางอีเมล์มาที่ Claim@csci.co.th

เลขที่บัญชีในการโอน

ขั้นตอนที่ 4    สาขาผู้รับเรื่องของ บ.ซีเอสซี(CSC)จะติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องคืน

ขั้นตอนที่ 5    ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารการเคลม

 • กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้บุคคลอื่นรับแทนได้โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า พร้อมเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC) เวลารับเครื่องจากเจ้าหน้าที่
 • กรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC)สูญหายลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินแทนได้

สินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน

 • มีสภาพ ผิดปกติ ไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,มีบางส่วนขาดหายไป
 • มีสภาพซึ่ง ไม่เกิดจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบน้ำ,มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ,มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอยฉีกขาด หลุดหาย,ลบแก้ไข หรือถูกปกปิดจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนสติ๊กเกอร์หรือบัตรรับประกันได้
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า หรือมีการยืนยันจากศูนย์ซ่อมโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก,ไฟเกิน,ฟ้าผ่า ฯลฯ
 • มีการแกะ หรือ เปิดสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • สินค้าต่อพ่วงประเภทภายนอกเช่น สายชาร์จ, แบตเตอร์รี่, เคส ไม่นับรวมประกันและบริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อนที่มิอาจลบได้ หรือมีรอยขีดข่วน,ถลอก,แตกหัก,บิ่น,ร้าว,ยุบ หรือถูกแกะใช้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การรับประกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทฯจะถือว่าสินค้า ผิดเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะไม่เปลี่ยนสินค้าหรือคืน และสิ้นสุดการรับประกัน

*** กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะซ่อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ (ในกรณีทีอยู่นอกเหนือการรับประกัน) ***

ระยะเวลาการรับประกัน : ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี หรือ 24 เดือน, อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก,สายชาร์จ,แบตเตอร์รี่ รับประกัน 6 เดือน

หมายเหตุ จอแตก,เครื่องตกหล่น,เครื่องแตก ไม่รับประกัน (เครื่องตกน้ำยกเลิกประกันทุกกรณี)

 

CSC Mobile Care (ประกันหน้าจอแตก)

CSC Mobile Care   เป็นการบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(บ.ซีเอสซีCSC) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า CSC ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยการบริการพิเศษนี้เป็นแผนประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหล่นหน้าจอแตก

ความคุ้มครอง

ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด) กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้นต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น

– คุ้มครองตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

– คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ตามปกติ

– คุ้มครอง 24 ชม.ทั่วไทย

– ระยะเวลาความคุ้มครอง6เดือนกรณีเครื่องหน้าจอแตก (คุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน)

วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาทต่อความเสียหาย หากเกินลูกค้าเป็นคนชำระในส่วนที่เกิน พร้อมชำระค่าดำเนินการ 1,000 บาท ในการเคลม

– กรณีความคุ้มครองหน้าจอแตก ลูกค้าสามารถเคลมได้ 1ครั้ง หากใช้บริการเคลมแล้วถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

– รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน90 วัน นับจากวันที่ซ่อมด้วยอาการเดิมและอะไหล่เดิมที่เปลี่ยนเท่านั้น

ตัวอย่าง 

 • สิ้นสุดการรับประกัน
 • มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 1 ครั้งในระยะการรับประกัน
 • ครบอายุการรับประกัน
 • การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆโดยไม่ผ่าน บ.ซีเอสซี(CSC)เช่นร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)
 • โอนกรรมสิทธิ์หรือขายต่อให้บุคคลอื่น
 • ชื่อผู้เคลมไม่ตรงตามใบเสร็จ

 ขั้นตอนการเคลม

ขั้นตอนที่ 1    นำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ.ซีเอสซีCSC)หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ CSC Mobile Care Tel. 02-6339300-4

(จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องตามใบเสร็จและหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หากซื้อในนามบริษัทหรือห้างร้านให้มอบอำนาจแก่ผู้มาเคลม
 • ใบเสร็จรับเงินออกโดย บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯอาจร้องขอเอกสารประกอบการเคลมเพิ่มเติม (เช่น ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต) ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2    ลูกค้าส่งเครื่องเคลมณ สาขา บ.ซีเอสซี(CSC)ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารการเคลม

ขั้นตอนที่ 3    กรณีมีค่าซ่อมเกินวงเงินรับประกัน 5000 บาท ทางบริษัทจะโทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดค่าซ่อม

ขั้นตอนที่ 4    กรณีมีค่าซ่อมเพิ่มนอกเหนือการรับประกันลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมก่อนโดยลูกค้าสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัท โดยลูกค้าส่งใบ Pay-In Slip ทางอีเมล์มาที่Claim@csci.co.th

ขั้นตอนที่ 5    สาขาของ บ.ซีเอสซี(CSC)ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องกรณีเครื่องส่งถึง

สาขาเดิมที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม(ดำเนินการภายใน21 วันทำการขึ้นอยู่กับพื้นที่สาขาที่

ลูกค้าส่งเครื่องเคลม)

ขั้นตอนที่ 6    ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารการเคลม

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้บุคคลอื่นรับแทนได้โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า พร้อมเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC) เวลารับเครื่องจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC)สูญหายลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินแทนได้

 เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับคุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหม

ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ใบเสร็จ และ IMEI ของเครื่องมายัง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)  โทร 02-6339300-4  หรือที่สาขาของบริษัทที่ซื้อสินค้า

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อและแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่อง ,ใบเสร็จรับเงินรุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการ

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย

*** การรับประกันตัวเครื่องหลังรับการบริการเป็นไปตามเงื่อนไขของยี่ห้อนั้นๆ***

หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัยโปรดติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)  call center : 02-6339300-4   ที่อยู่ : บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)1016 อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง ชั้น 5 ถ. พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500

หรือ ติดต่อผ่านทาง Fan Page CSC คลิ๊ก!!  https://www.facebook.com/csci.co.th/

 

 

Update 2-08-2019  11.04

X